zamówienie na:

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kruszwica na 2012 rok

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.34.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 13 grudnia 2012  11:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 
Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kruszwica na 2012 rok
Numer ogłoszenia: 489494 - 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kruszwica na 2012 rok.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kruszwica na 2012 rok , który wymaga zachowania następujących warunków: 1. kwota kredytu: 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy 00/100 PLN), 2. okres kredytowania: do 30 września 2016 roku, 3. karencja w spłacie kapitału do dnia 30 grudnia 2013 r 4. spłata kapitału po upływie okresu karencji: zgodnie z proponowanym harmonogramem spłat rat kapitałowych - załącznik 4 do SIWZ 5. spłata odsetek w okresach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca bez karencji 6. jedyne zabezpieczenie: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 7. przeliczanie oprocentowania miesięcznie 8. kredyt zostanie wykorzystany do 31 grudnia 2012 roku 9. uruchomienie kredytu nastąpi na pisemne polecenie zamawiającego nie później niż następnego dnia roboczego od otrzymania informacji od zamawiającego (dopuszcza się możliwość przesłania informacji za pomocą faksu) na konto bankowe zamawiającego 10. oprocentowanie kredytu będzie zmienne ustalone jako suma stałej marży zaproponowanej przez wykonawcę w ofercie i stopy WIBOR 1M stanowiącej średnią z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego 11. wysokość marzy będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy 12. za spłatę rat kredytu i odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy 13. zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu przed terminem bez żadnych opłat i prowizji, a odsetki będą naliczone za okres faktycznego wykorzystania kredytu, 14. wykonawca wyznaczy pracownika upoważnionego do kontaktów z zamawiającym w sprawach związanych z wykorzystaniem kredytu.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykonawca przedłoży oświadczenie ( stanowiące załącznik do SIWZ)upoważniające do prowadzenia działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72 poz.665 z późniejszymi zmianami),
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie upoważniające do prowadzenia działalności bankowej, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy ul. nadgoplańska 4,88-150 Kruszwica, pokój nr 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2012 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4,88-150 Kruszwica, pokój nr (biuro obsługi interesanta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (118kB) pdf
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (40kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (31kB) pdf
Zal_3_Wzór oferty na usługi.pdf (43kB) pdf
Załącznik Nr 4.pdf (507kB) pdf
Załącznik nr 5 .pdf (290kB) pdf
Załącznik nr 6.pdf (423kB) pdf
Załącznik nr 7.pdf (252kB) pdf
Załącznik nr 8.pdf (3711kB) pdf
Załącznik nr 9.pdf (2940kB) pdf
Załącznik Nr 10.pdf (1563kB) pdf
Załącznik Nr 11.pdf (1822kB) pdf
Załącznik nr 12.pdf (192kB) pdf
Załącznik nr 13.pdf (895kB) pdf
Załącznik nr 14.pdf (187kB) pdf
Załącznik nr 15.pdf (298kB) pdf
Załącznik nr 16.pdf (2712kB) pdf
Załącznik nr 17.pdf (187kB) pdf
Załącznik nr 18.pdf (298kB) pdf
Załącznik Nr 19.pdf (3594kB) pdf
Załącznik nr 20.pdf (87kB) pdf


Odpowiedz_SIWZ_BIPm.pdf (59kB) pdf
załącznik nr 1 PDP za 2010.pdf (184kB) pdf
załącznik nr 2 PDP za 2011.pdf (184kB) pdf
załącznik nr 3 Rb 27 S za 2010.pdf (865kB) pdf
załącznik nr 4 Rb 28 za 2010.pdf (1536kB) pdf
załącznik nr 5 Rb N za 2010.pdf (187kB) pdf
załącznik nr 6 RB NDS za 2010.pdf (187kB) pdf
załącznik nr 7 Rb Z za 2010.pdf (304kB) pdf
załącznik nr 8 Rb 27 S 2011.pdf (894kB) pdf
załącznik nr 9 Rb 28 S za 2011.pdf (1410kB) pdf
załącznik nr 10 Rb N za 2011.pdf (291kB) pdf
załącznik nr 11 Rb 27 S za 2012.pdf (839kB) pdf
załącznik nr 12 Rb 28 S za 2012.pdf (1460kB) pdf
załącznik nr 13 Rb N za 2012.pdf (291kB) pdf
załącznik nr 14.pdf (5587kB) pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (40kB) pdf
 
 

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (4 grudnia 2012, 14:59:12)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (13 grudnia 2012, 13:56:54)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1137