zamówienie na:

Usługa pełnienia funkcji koordynatorów projektu -Nauka drogą do sukcesu/

zamawiający: Zespół Oświaty i Wychowania
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2014
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 13 marca 2014  15:00
wynik postępowania: za 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.kruszwica.gmina.pl/Usługa pełnienia funkcji koordynatorów projektu -Nauka drogą do sukcesu/
Numer ogłoszenia: 74132 - 2014; data zamieszczenia: 05.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Oświaty i Wychowania , ul. Kościuszki 30, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3516059, faks 052 3516059.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: /Usługa pełnienia funkcji koordynatorów projektu -Nauka drogą do sukcesu/.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest /Usługa pełnienia funkcji koordynatorów projektu -Nauka drogą do sukcesu/ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Część 1: data zakończenia:31-07-2015 Część 2: data zakończenia:31-07-2015 Część 3: data zakończenia:30-06-2015 Część 4: data zakończenia:30-06-2015 Część 5: data zakończenia:30-06-2015 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatorów w projekcie nr WND-POKL.09.01.02.-04-103/13 pt. /Nauka drogą do sukcesu/, współfinansowanym ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w 5 częściach zgodnie z wykazem części zawartym w treści ogłoszenia. Część 1 Pełnienie funkcji koordynatora projektu /Nauka drogą do sukcesu/: Przewidziany czas pracy 17 miesięcy w wymiarze 80 godzin miesięcznie. Odpowiedzialny za: -zaangażowanie realizatorów poszczególnych zadań, -kontakty i korespondencję z IP, -przygotowanie harmonogramu realizacji projektu zgodnie z harmonogramem we wniosku aplikacyjnym, -Przygotowanie terminarza działań w projekcie dla koordynatorów szkolnych, -opracowanie wraz z koordynatorem merytorycznym harmonogramu oraz budżetu wyjazdów w ramach projektu, -opracowywanie wraz z koordynatorem merytorycznym wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowej sprawozdawczości i realizacji projektu, -postęp rzeczowy projektu, -korespondencję i kontakty IP z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, -współpracę z dyrektorami szkół i koordynatorem merytorycznym, dyrektorem Zespołu Oświaty i Wychowania celu prawidłowej realizacji wskaźników, -monitorowanie wskaźników projektu w poszczególnych szkołach, -współudział w rekrutacji uczestników projektu, -sporządzanie miesięcznych sprawozdań z realizacji projektu, -zatwierdzanie miesięcznego zestawienia liczby kilometrów wystawionych przez wykonawcę dowozów uczniów, -zatwierdzanie miesięcznego wykazu czasu pracy opiekunów podczas dowozu, -współpracę ze specjalistą d/s spraw zamówień publicznych konsultowanie SIWZ odnośnie prawidłowej realizacji projektu, -zakup pomocy dydaktycznych oraz artykułów biurowych i papierniczych zaplanowanych w projekcie oraz opracowanie dokumentacji przekazania ich do szkół, -współpraca z pracownikiem ds. zatrudnienia i płac, przygotowanie zestawień godzin zrealizowanych przez personel projektu w celu przygotowania rachunków, -współpraca z księgową w celu kontroli prawidłowości i terminowości wydatków, -nadzór nad prawidłową realizacją budżetu projektu zgodnie z harmonogramem, -ostateczne rozliczanie i kontrola nad prawidłowym wypełnianiem wniosków o płatność, -bieżące prowadzenie zestawienia zbiorowego zajęć prowadzonych w ramach projektu /wg opracowanych wzorów/ zgodnie z zestawieniami otrzymanymi od koordynatorów szkolnych, -nadzór nad prawidłowym rozliczeniem przepracowanych godzin przez personel projektu, -kontrola harmonogramów czasu pracy personelu, -sporządzanie dla IP oświadczeń o wkładzie własnym, -rzeprowadzenie wraz z koordynatorem merytorycznym szkoleń z zakresu równości płci dla personelu projektu, -podejmowanie ostatecznych decyzji w projekcie, -nadzorowanie wszystkich działań w ramach projektu. Część nr 2: Pełnienie funkcji koordynatora merytorycznego projektu /Nauka drogą do sukcesu/ Przewidziany czas pracy 17 miesięcy w wymiarze 80 godzin miesięcznie. -współpraca z dyrektorami szkół i koordynatorem projektu, -zatwierdzenie programów na wszystkie typy zajęć, -analiza prawidłowości dokumentacji naboru uczestników projektu, z uwzględnieniem regulaminu naboru, -przygotowanie regulaminu i dokumentacji niezbędnej do naboru uczestników projektu, -kontrola prawidłowego oznaczenia oraz wykorzystania pomocy dydaktycznych przekazanych do szkół, /zapisy w dziennikach, sale lekcyjne wykorzystywane do realizacji zajęć/ -opracowanie ankiet wstępnych i ostatecznych dla uczestników, rodziców, personelu projektu w celu oszacowania zadowolenia beneficjentów, -comiesięczna kontrola i zatwierdzanie dzienników zajęć w szkołach objętych projektem, -współudział w monitorowaniu i ewaluacji projektu we współpracy z koordynatorem projektu, -współpracę z dyrektorowi szkół i koordynatorem projektu, dyrektorem Zespołu Oświaty i Wychowania celu prawidłowej realizacji wskaźników, -nadzorowanie przebiegu zajęć pod względem innowacyjnego sposobu ich realizacji, -przygotowanie wniosków o płatność we współudziale z koordynatorem projektu -wypełnianie i administrowanie formularza PFS, -monitoring i kontrola zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach projektu, w tym: -kontrola co najmniej 2 zajęć pozalekcyjnych w miesiącu /o ile w danym miesiącu przeprowadzone są min. 2 zajęcia pozalekcyjne/ pod kątem prawidłowość oznaczenia sali, w której odbywają się zajęcia za pomocą tabliczki informującej o projekcie, zgodność terminu przeprowadzenia zajęć z harmonogramem zajęć, liczby uczestników, udokumentowanie kontroli wpisem do dziennika zajęć -poinformowanie koordynatora projektu pisemnie o przeprowadzonych kontrolach w danym miesiącu. -kontrola stosowania zasad równości szans kobiet i mężczyzn na poszczególnych zajęciach w ramach projektu -odpowiedzialny za prawidłową archiwizację dokumentacji projektu, -opracowywanie wraz z koordynatorem projektu wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowej sprawozdawczości i realizacji projektu, -współpraca z koordynatorem projektu w opracowaniu harmonogram wycieczek, -rezerwacja biletów do opery, operetki, muzeów, teatru, kontakty z uczelniami i instytucjami, do których zaplanowano wyjazdy, -kontakty osobiste, oraz drogą elektroniczną z dyrektorami szkół, koordynatorami szkolnymi i Burmistrzem. -przeprowadzenie wraz z koordynatorem projektu szkoleń z zakresu równości płci dla personelu projektu, -w przeciągu 12 godzin od wezwania przez Koordynatora projektu osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji zadania musi być dyspozycyjna/dostępność czasowa/ tj. możliwość stawiania się każdego dnia w okresie prowadzenia zajęć projektowych /wynikających ze specyfiki zakresu obowiązków: dostępność dla: uczniów - uczestników projektu, rodziców uczniów, prowadzących zajęcia projektowe/ Część nr 3: Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w ramach projektu /Nauka drogą do sukcesu/: Przewidziany czas pracy 14 miesięcy w wymiarze 20 godzin miesięcznie / w miesiącu lipcu i sierpniu koordynator nie świadczy usługi/. W zakresie obowiązków będzie również prowadzenie strony internetowej całego projektu. Zakres obowiązków dla koordynatora szkolnego: 1.Przeprowadzenie rekrutacji zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie /Nauka drogą do sukcesu/ w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy W ramach rekrutacji koordynator zobowiązany jest także do sporządzenia i zebrania podpisanych przez uczniów i rodziców deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczeń dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów. Prowadzenie rekrutacji uczestników i nadzór nad dokumentami rekrutacyjnymi będzie odbywać się zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 2.Bieżące informowanie koordynatora projektu o wszelkich problemach w realizacji zajęć, w szczególności o: - uczniach/uczennicach, którzy zrezygnowali z nauki w szkole, zrezygnowali z uczestnictwa w projekcie bądź w danych zajęciach, - uczniach/uczennicach, którzy z przyczyn losowych nie są w stanie trwale uczestniczyć w zajęciach lub w projekcie. 3.Sporządzanie okresowych rozliczeń i sprawozdań z realizacji projektu na poziomie szkoły: - bieżące prowadzenie zestawienia zajęć prowadzonych w ramach projektu /wg otrzymanego od Koordynatora projektu wzoru/ i przekazywanie tej informacji pisemnie osobiście lub na adres poczty elektronicznej Koordynatora projektu w ujęciu miesięcznym do 5 dnia kolejnego miesiąca, 4.Przekazywanie do dnia 25 danego miesiąca harmonogramu zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno - wyrównawczych na następny miesiąc, sporządzonego na podstawie harmonogramów opracowanych przez dyrektora placówki, z uwzględnieniem rytmu pracy szkoły, w której realizowany jest projekt. 5. Merytoryczną i organizacyjną współpracę z nauczycielami przy przygotowaniu zajęć pozalekcyjnych dydaktyczno - wyrównawczych wynikających z programu rozwojowego placówki objętej wsparciem, sporządzanie i przekazywanie Koordynatorowi Projektu dokumentacji fotograficznej wybranych, prowadzonych zajęć - nie rzadziej niż raz na 3 miesiące 6.Zebranie od nauczycieli dokumentacji rozliczeniowej oraz jej kontrola /zgodności rachunku z kartą pracy i dziennikiem zajęć/ oraz przekazywanie zweryfikowanej dokumentacji koordynatorowi projektu w terminach wyznaczonych przez koordynatora projektu; 7.Prowadzenie i kontrola działań promocyjnych na terenie szkoły: -oznaczenie sal lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia w ramach projektu /Nauka drogą do sukcesu/ tabliczkami przekazanymi przez koordynatora projektu; -sporządzanie i przekazywanie koordynatorowi projektu notatki promocyjnej dotyczącej działań realizowanych w ramach projektu w szkole - nie rzadziej niż raz na 3 miesiące 8.Koordynacja organizacji zajęć pozaszkolnych, dydaktyczno - wyrównawczych, ścieżek edukacyjnych i wycieczek, w tym: -Ustalenie terminu wyjazdu, rezerwacji z Koordynatorem Głównym -Przekazywanie Koordynatorowi projektu kompletnej dokumentacji zajęć pozalekcyjnych i wycieczek z wykorzystaniem wzorów dokumentów otrzymanych od Koordynatora projektu, tj.: -zaakceptowanej przez Dyrektora Szkoły karty wycieczki, aktualnej listy uczestników wraz ze zgodą rodziców na wyjazd minimum na dwa dni przed planowanymi zajęciami lub wycieczką, -listy uczestników z podpisami uczestników projektu, potwierdzających skorzystanie z wyżywienia, innego wsparcia zapewnionego w ramach projektu oraz dokumentów księgowych dotyczących kosztów poniesionych podczas zajęć lub wycieczki - niezwłocznie po zakończeniu zajęć lub wycieczek. 9.Przestrzeganie obowiązków, terminów i zaleceń wynikających z realizacji umowy. 10.Udział w spotkaniach zespołu projektowego, w terminach wyznaczonych przez koordynatora projektu w zależności od potrzeb- nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 11.Przekazywanie informacji z zakresu polityki równości szans i płci nauczycielom, opiekunom i innym podmiotom wskazanym przez koordynatora projektu. 12.Utrzymywanie kontaktu z Koordynatorem projektu za pomocą poczty elektronicznej, telefonu oraz w formie spotkań, gotowość do przyjazdu do Biura Projektu - Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy ul Rybacka 20, 13.W przeciągu 12 godzin od wezwania przez Koordynatora projektu osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji zadania musi być dyspozycyjna/dostępność czasowa/ tj. możliwość stawiania się każdego dnia w okresie prowadzenia zajęć projektowych /wynikających ze specyfiki zakresu obowiązków: dostępność dla: uczniów - uczestników projektu, rodziców uczniów, prowadzących zajęcia projektowe/ 14.Prowadzenie strony internetowej projektu, umieszczanie publikacji, aktualizacja, promowanie strony wśród społeczności lokalnej. Część nr 4: Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy w ramach projektu /Nauka drogą do sukcesu/: Przewidziany czas pracy 14 miesięcy w wymiarze 10 godzin miesięcznie. /w miesiącu lipcu i sierpniu koordynator nie świadczy usługi/. Zakres obowiązków dla koordynatora szkolnego: 1.Przeprowadzenie rekrutacji zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie /Nauka drogą do sukcesu/ w Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy. W ramach rekrutacji koordynator zobowiązany jest także do sporządzenia i zebrania podpisanych przez uczniów i rodziców deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczeń dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów. Prowadzenie rekrutacji uczestników i nadzór nad dokumentami rekrutacyjnymi będzie odbywać się zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 2.Bieżące informowanie koordynatora projektu o wszelkich problemach w realizacji zajęć, w szczególności o: -uczniach/uczennicach, którzy zrezygnowali z nauki w szkole, zrezygnowali z uczestnictwa w projekcie bądź w danych zajęciach, -uczniach/uczennicach, którzy z przyczyn losowych nie są w stanie trwale uczestniczyć w zajęciach lub w projekcie. 4. Sporządzanie okresowych rozliczeń i sprawozdań z realizacji projektu na poziomie szkoły: - bieżące prowadzenie zestawienia zajęć prowadzonych w ramach projektu /wg otrzymanego od Koordynatora projektu wzoru/ i przekazywanie tej informacji pisemnie osobiście lub na adres poczty elektronicznej Koordynatora projektu w ujęciu miesięcznym do 5 dnia kolejnego miesiąca, 5.Przekazywanie do dnia 25 danego miesiąca harmonogramu zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno wyrównawczych na następny miesiąc, sporządzonego na podstawie harmonogramów opracowanych przez dyrektora placówki, z uwzględnieniem rytmu pracy szkoły, w której realizowany jest projekt. 6. Merytoryczną i organizacyjną współpracę z nauczycielami przy przygotowaniu zajęć pozalekcyjnych dydaktyczno wyrównawczych wynikających z programu rozwojowego placówki objętej wsparciem, sporządzanie i przekazywanie Koordynatorowi Projektu dokumentacji fotograficznej wybranych, prowadzonych zajęć - nie rzadziej niż raz na 3 miesiące 7.Zebranie od nauczycieli dokumentacji rozliczeniowej oraz jej kontrola /zgodności rachunku z kartą pracy i dziennikiem zajęć/ oraz przekazywanie zweryfikowanej dokumentacji koordynatorowi projektu w terminach wyznaczonych przez koordynatora projektu; 8.Prowadzenie i kontrola działań promocyjnych na terenie szkoły: - oznaczenie sal lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia w ramach projektu /Nauka drogą do sukcesu/ tabliczkami przekazanymi przez koordynatora projektu; - sporządzanie i przekazywanie koordynatorowi projektu notatki promocyjnej dotyczącej działań realizowanych w ramach projektu w szkole - nie rzadziej niż raz na 3 miesiące; 9.Koordynacja organizacji zajęć pozaszkolnych, dydaktyczno - wyrównawczych, ścieżek edukacyjnych i wycieczek, w tym: -Ustalenie terminu wyjazdu, rezerwacji z Koordynatorem Głównym -Przekazywanie Koordynatorowi projektu kompletnej dokumentacji zajęć pozalekcyjnych i wycieczek z wykorzystaniem wzorów dokumentów otrzymanych od Koordynatora projektu/, tj.: -zaakceptowanej przez Dyrektora Szkoły karty wycieczki, aktualnej listy uczestników wraz ze zgodą rodziców na wyjazd - minimum na dwa dni przed planowanymi zajęciami lub wycieczką, -listy uczestników z podpisami uczestników projektu, potwierdzających skorzystanie z wyżywienia, innego wsparcia zapewnionego w ramach projektu oraz dokumentów księgowych dotyczących kosztów poniesionych podczas zajęć lub wycieczki - niezwłocznie po zakończeniu zajęć lub wycieczek. 10.Przestrzeganie obowiązków, terminów i zaleceń wynikających z realizacji umowy. 11.Udział w spotkaniach zespołu projektowego, w terminach wyznaczonych przez koordynatora projektu w zależności od potrzeb- nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 12.Przekazywanie informacji z zakresu polityki równości szans i płci nauczycielom, opiekunom i innym podmiotom wskazanym przez koordynatora projektu. 13.Utrzymywanie kontaktu z Koordynatorem projektu za pomocą poczty elektronicznej, telefonu oraz w formie spotkań, gotowość do przyjazdu do Biura Projektu - Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy ul Rybacka 20 14.W przeciągu 12 godzin od wezwania przez Koordynatora projektu osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji zadania musi być dyspozycyjna/dostępność czasowa/ tj. możliwość stawiania się każdego dnia w okresie prowadzenia zajęć projektowych (wynikających ze specyfiki zakresu obowiązków: dostępność dla: uczniów - uczestników projektu, rodziców uczniów, prowadzących zajęcia projektowe) Część nr 5: Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w Gimnazjum nr 3 w Bachorcach w ramach projektu /Nauka drogą do sukcesu/: Przewidziany czas pracy 14 miesięcy w wymiarze 10 godzin miesięcznie ( w miesiącu lipcu i sierpniu koordynator nie świadczy usługi). Zakres obowiązków dla koordynatora szkolnego: 1.Przeprowadzenie rekrutacji zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie /Nauka drogą do sukcesu/w Gimnazjum nr 3 w Bachorcach. W ramach rekrutacji koordynator zobowiązany jest także do sporządzenia i zebrania podpisanych przez uczniów i rodziców deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczeń dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów. Prowadzenie rekrutacji uczestników i nadzór nad dokumentami rekrutacyjnymi będzie odbywać się zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 2.Bieżące informowanie koordynatora projektu o wszelkich problemach w realizacji zajęć, w szczególności o: - uczniach/uczennicach, którzy zrezygnowali z nauki w szkole, zrezygnowali z uczestnictwa w projekcie bądź w danych zajęciach, - uczniach/uczennicach, którzy z przyczyn losowych nie są w stanie trwale uczestniczyć w zajęciach lub w projekcie. 4.Sporządzanie okresowych rozliczeń i sprawozdań z realizacji projektu na poziomie szkoły: -bieżące prowadzenie zestawienia zajęć prowadzonych w ramach projektu (wg otrzymanego od Koordynatora projektu wzoru) i przekazywanie tej informacji pisemnie osobiście lub na adres poczty elektronicznej Koordynatora projektu w ujęciu miesięcznym do 5 dnia kolejnego miesiąca, 5. Przekazywanie do dnia 25 danego miesiąca harmonogramu zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno - wyrównawczych na następny miesiąc, sporządzonego na podstawie harmonogramów opracowanych przez dyrektora placówki, z uwzględnieniem rytmu pracy szkoły, w której realizowany jest projekt. 6. Merytoryczną i organizacyjną współpracę z nauczycielami przy przygotowaniu zajęć pozalekcyjnych dydaktyczno wyrównawczych wynikających z programu rozwojowego placówki objętej wsparciem, sporządzanie i przekazywanie Koordynatorowi Projektu dokumentacji fotograficznej wybranych, prowadzonych zajęć - nie rzadziej niż raz na 3 miesiące 7. Zebranie od nauczycieli dokumentacji rozliczeniowej oraz jej kontrola /zgodności rachunku z kartą pracy i dziennikiem zajęć/ oraz przekazywanie zweryfikowanej dokumentacji koordynatorowi projektu w terminach wyznaczonych przez koordynatora projektu 8.Prowadzenie i kontrola działań promocyjnych na terenie szkoły: -oznaczenie sal lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia w ramach projektu /Nauka drogą do sukcesu/ tabliczkami przekazanymi przez koordynatora projektu -sporządzanie i przekazywanie koordynatorowi projektu notatki promocyjnej dotyczącej działań realizowanych w ramach projektu w szkole - nie rzadziej niż raz na 3 miesiące 9.Koordynacja organizacji zajęć pozaszkolnych, dydaktyczno - wyrównawczych, ścieżek edukacyjnych i wycieczek, w tym: -Ustalenie terminu wyjazdu, rezerwacji z Koordynatorem Głównym -Przekazywanie Koordynatorowi projektu kompletnej dokumentacji zajęć pozalekcyjnych i wycieczek z wykorzystaniem wzorów dokumentów otrzymanych od Koordynatora projektu), tj.: -zaakceptowanej przez Dyrektora Szkoły karty wycieczki, aktualnej listy uczestników wraz ze zgodą rodziców na wyjazd - minimum na dwa dni przed planowanymi zajęciami lub wycieczką, -listy uczestników z podpisami uczestników projektu, potwierdzających skorzystanie z wyżywienia, innego wsparcia zapewnionego w ramach projektu oraz dokumentów księgowych dotyczących kosztów poniesionych podczas zajęć lub wycieczki - niezwłocznie po zakończeniu zajęć lub wycieczek. 10. Przestrzeganie obowiązków, terminów i zaleceń wynikających z realizacji umowy. 11.Udział w spotkaniach zespołu projektowego, w terminach wyznaczonych przez koordynatora projektu w zależności od potrzeb- nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 12.Przekazywanie informacji z zakresu polityki równości szans i płci nauczycielom, opiekunom i innym podmiotom wskazanym przez koordynatora projektu. 13.Utrzymywanie kontaktu z Koordynatorem projektu za pomocą poczty elektronicznej, telefonu oraz w formie spotkań, gotowość do przyjazdu do Biura Projektu - Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy ul Rybacka 20 14.W przeciągu 12 godzin od wezwania przez Koordynatora projektu osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji zadania musi być dyspozycyjna/dostępność czasowa/ tj. możliwość stawiania się każdego dnia w okresie prowadzenia zajęć projektowych (wynikających ze specyfiki zakresu obowiązków: dostępność dla: uczniów - uczestników projektu, rodziców uczniów, prowadzących zajęcia projektowe) Wytyczne dla Wykonawców: W przypadku zaangażowania wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia w więcej niż jednym projekcie w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, obciążenie wynikające z pracy w kilku projektach nie może wykluczać prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, łączne zaangażowanie w realizacji zadań projektowych nie może przekraczać 240godzin miesięcznie. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wraz z podpisaniem umowy złoży oświadczenie o zaangażowaniu w innych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz nie występowaniu konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania w przypadku zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia nie może być zatrudnionych (dot. Wyłącznie osób zatrudnionych w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy) w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (instytucji Pośredniczącej II stopnia) Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie. Uwaga: Nie dopuszcza się łączenia funkcji koordynatora głównego i merytorycznego z innymi wskazanymi w poszczególnych częściach zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychDo 50% wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli wykaże, że będzie dysponował co najmniej 1 osobą ( właściwą dla danej części), która łącznie spełnia następujące warunki: Część 1: Koordynator główny: - uczestniczył w realizacji minimum 3 projektach współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z zakresu edukacji dzieci i młodzieży na stanowisku koordynatora projektu lub kierownika projektu, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego - posiada znajomość generatora wniosków aplikacyjnych oraz o płatność POKL - co najmniej 10 letnie doświadczenie pracy w administracji samorządowej Część 2: Koordynator merytoryczny: - posiada znajomość generatora wniosków aplikacyjnych oraz o płatność POKL - co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania placówką oświatową w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej - uczestniczył w realizacji minimum 3 projektach współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z zakresu edukacji dzieci i młodzieży na stanowisku koordynatora projektu/zastępcy koordynatora lub kierownika/zastępcy kierownika projektu, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Część 3: Koordynator szkolny- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy - studia informatyczne ( licencjat, wyższe lub podyplomowe) - co najmniej 10 letni staż pracy w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej oraz ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą Część 4: Koordynator szkolny- Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy - co najmniej 10 letni staż pracy w szkole podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej oraz ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą Część 5: Koordynator szkolny- Gimnazjum nr 3 w Bachorcach - co najmniej 10 letni staż pracy w szkole podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej oraz ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
formularz ofertowy, pełnomocnictwo jeśli dotyczy, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Oświaty i Wychowania ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica, pokój nr 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.03.2014 godzina 15:00, miejsce: Zespół Oświaty i Wychowania ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica, sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt nr WND-POKL.09.01.02.-04-103/13 pt./Nauka drogą do sukcesu/, współfinansowanym ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (239kB) word
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (112kB) word
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc (69kB) word
Zal_3a_wykaz_osób.doc (78kB) word
Zal_3b_wykaz_osób.doc (79kB) word
Zal_3c_wykaz_osób.doc (78kB) word
Zal_3d_wykaz_osób.doc (79kB) word
Zal_3e_wykaz_osób.doc (78kB) word
Zal_4_formularz_oferty.docx (18kB) word
Zal_5a_Wzór umowy_koordynator_główny.doc (130kB) word
Zal_5b_Wzór umowy_koordynator merytoryczny.doc (130kB) word
Zal_5c_Wzór umowy koordynator ZSO.doc (130kB) word
Zal_5d_Wzór umowy koordynator Gimnazjum nr 1.doc (130kB) word
Zal_5e_wzór umowy koordynator Gimnazjum nr 3.doc (130kB) word
Zal_6_Lista podmiotow grupa kapitalowa.docx (48kB) word
Zal_7_Oświadczenie o grupie kapitalowej.docx (48kB) word

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert (75kB) word

 

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (5 marca 2014, 23:27:46)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (19 marca 2014, 21:02:33)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1509