zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Kobylnica Mała-Rzeczyca etap II

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.5.2015
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 27 maja 2015  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 
Przebudowa drogi gminnej Kobylnica  Mała -Rzeczyca etap II
Numer ogłoszenia: 110378 - 2015; data zamieszczenia: 12.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: /Przebudowa drogi gminnej Kobylnica - Mała Rzeczyca etap II/.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa części drogi gminnej nr 150828C łączącej miejscowości Kobylnica i Rzeczyca. Przebudowa obejmuje odcinek A - B drogi gminnej od km 0+678,42 do granicy gminy Kruszwica tj. km 1+341,98 oraz odcinek C - D od km 0+000 do km 0+255,59 Zakres zadania: ­ wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego (częściowo profilowanie na istniejącej nawierzchni z gruzu) ­ wykonanie nawierzchni jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego na fragmencie drogi dojazdowej ­ wykonanie obustronnych poboczy gruntowych ­ profilowanie obustronnych rowów odwadniających (chłonąco - odparowujących) wraz z wymianą przepustów ­ karczowanie krzewów i odrostów drzew - prace konserwacyjne pasa drogowego
Droga będąca przedmiotem zadania posiada kategorię drogi gminnej w klasie drogi dojazdowej D. W odcinku początkowym posiada nawierzchnię z gruzu mieszanego ceglano - betonowego. Na dalszym odcinku droga posiada nawierzchnię żużlową. Szerokość jezdni zmienna: 4,00 - 5,50m. Droga dojazdowa posiada w obrębie włączenia w drogę gminną nr 150828C nawierzchnię z gruzu, na dalszym odcinku z utwardzonego gruntu. Droga gminna nr 150828C pełni głownie funkcję dojazdową dla przyległych posesji o zabudowie zagrodowej oraz do pól uprawnych, daje również możliwość dojazdu do miejscowości Rzeczyca i dalej do drogi powiatowej w miejscowości Brześć.
Odprowadzenie wód opadowych z jezdni drogi gminnej i dojazdowej odbywa się powierzchniowo na przyległy teren oraz częściowo do zarośniętych i zamulonych rowów przydrożnych. Pod drogą gminną wykonano dwa przepusty poprzeczne, jeden w ciągu rowów przydrożnych oraz jeden w ciągu rowów melioracyjnych. Pod drogą dojazdową również wykonano dwa przepusty, jeden w ciągu rowów przydrożnych i jeden odprowadzający wody z rowów przydrożnych do zbiornika stałego zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie drogi dojazdowej. W pasie drogowym zlokalizowana jest sieć wodociągowa. Sieć energetyczna i teletechniczna napowietrzna zlokalizowana jest głównie poza pasem drogowym.
Zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi gminnej, oznaczonej w projekcie jako odcinek A - B o szerokości 5m, poszerzanej na łukach poziomych do szerokości uzależnionej od warunków geometrycznych łuków (max. szerokość 6,2m). Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Planuje się częściowe wykorzystanie istniejącej nawierzchni z gruzu jako podbudowy z poszerzeniem jej do wymaganej szerokości oraz profilowaniem istniejącej na grubość min. 10cm. Na drodze dojazdowej oznaczonej w projekcie jako C-D, na odcinku przylegania posesji również przewidziano wykonanie jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego. Przy jezdni zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0,75m. Do posesji i na pola wykonane zostaną nowe zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego. Po obu stronach drogi na odcinkach o wystarczającej szerokości pasa drogowego założono odtworzenie i częściowo wykonanie nowych rowów odwadniających, zbierających wody opadowe z jezdni oraz terenu przyległego. W ramach przebudowy drogi przewidziano wymianę istniejących przepustów pod zjazdami i jezdniami.
Istniejące przepusty pod zjazdami oraz jezdniami należy rozebrać i wymienić na nowe z rur karbowanych HPED o średnicach jak na planie sytuacyjnym. Wloty i wyloty przepustów należy zeskarpować ze spadkiem 1:1,5 i umocnić narzutem kamiennym gr. 15cm układanym na podkładzie z betonu C8/10 gr. 10cm. W projekcie przewiduje się wykonanie niezbędnych prac konserwacyjnych polegających na karczowaniu krzewów i odrostów drzew w miejscach projektowanych poboczy i rowów. Istniejące drzewa w pasie drogowym kolidujące z przebiegiem projektowanych jezdni i poboczy przewidziano do usunięcia, pozostałe drzewa pozostają bez zmian. Poza rowami należy również ułożyć warstwę humusu wraz z obsianiem trawą bezpośrednio za poboczami na odcinkach skarp łączących projektowane pobocza z istniejącym terenem Przyjęto następujące parametry techniczne drogi gminnej:
- klasa drogi - D - kategoria ruchu - KR2 - prędkość projektowa - 30 km/h - szerokość jezdni 5,0 m z poszerzeniami na łukach poziomych - szerokość poboczy - 0,75 m - pochylenie poprzeczne jezdni - 2% jednostronne i daszkowe, na łukach poziomych dostosowane do parametrów łuku. - pochylenie poprzeczne poboczy - 8%
2. Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej:
a) Projekt budowlano - wykonawczy /Przebudowa drogi gminnej Kobylnica Mała - Rzeczyca/ b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót /Przebudowa drogi gminnej Kobylnica Mała - Rzeczyca/
3. Wytyczne dla oferenta: a)Oferent jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w terenie; b)Szczegółowe informacje zawierają projekty budowlano - wykonawcze oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót natomiast przedmiar robót jest elementem pomocniczym; c)W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym koszty przygotowanie i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu drogowego w trakcie realizacji zadania; d)Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. W kwestii uczestnictwa w wizji lokalnej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną w SIWZ w sprawach merytorycznych. e)Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. f)Z uwagi na prowadzenie prac związanych z przebudową drogi w okresie lęgowym ptaków, usunięcie drzew i krzewów będzie możliwe po uzyskaniu właściwej opinii specjalisty z zakresu ochrony przyrody. Koszty wykonania ekspertyzy ponosi Zamawiający. g)Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia kosztorysu powykonawczego, w którym będzie należało wyodrębnić wartości oraz ilości robót wykonanych na odcinkach A - B od km 0+678,42 do km 1+341,98 oraz odcinek C - D od km 0+000 do km 0+042,87 a także odrębnie dla odcinka C - D od km 0+042,87 do km 0+255,59 zgodnie z dokumentacją techniczną. h)Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy. i)Kryteria oceny ofert: - cena, znaczenie: 90 % - okres rękojmi za wady i gwarancji jakości, znaczenie: 10 % W kryterium /okres rękojmi za wady i gwarancji jakości/ zostanie zastosowana następująca metoda punktacji: okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 60 miesięcy = 10 pkt. okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 48 miesięcy = 5 pkt. okres rękojmi za wady i gwarancji jakości: 36 miesięcy = 0 pkt
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.08.2015. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN)
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 27.05.2015r. do godz. 10:00.
3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego
 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35 ( wystarczy zaadresować kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 35), a ksero dokumentu dołączyć do oferty
5.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- /Przebudowa drogi gminnej Kobylnica - Mała Rzeczyca etap II/
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c)gwarancjach bankowych;
d)gwarancjach ubezpieczeniowych;
e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej -dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi, pieszojezdni itp. o nawierzchni bitumicznej, których wartość wynosiła co najmniej 750.000,00 zł brutto każda. Uwaga: (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego wykonawcę samodzielnie we wskazanym zakresie, dotyczy również sytuacji korzystania z doświadczenia osób trzecich tzn. doświadczenie we wskazanym zakresie musi przedstawić jeden wykonawca samodzielnie)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz.U 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia tj.: -kierownik budowy (robót) z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności drogowej . UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych uzyskanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (lub też na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), rozumie przez to również odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nabyte w celu wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący znajdowania się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej, jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 200 000,00 zł (dwieście tysięcy 00/100 PLN),
 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, pełnomocnictwo jeśli dotyczy, formularz oferty
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:1 - Cena - 902 - okres rękojmi za wady i gwarancji jakości - 10
 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1. w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
 2. w przypadkach określonych w § 18 ust. 1 tj. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: a) zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 5 ust.1-3 umowy, tj. 1) Jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w wykonaniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Skutki finansowe dokonanych zmian obciążają Zamawiającego. 2) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. 3) Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 2 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz zamienny kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub, jeżeli dla danych robót nie ma cen jednostkowych w tym kosztorysie ofertowym, dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzania kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe sprzętu i materiałów zaproponowane przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny katalogowe dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. b)udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy, c)siły wyższej.
3. w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica pokój nr 28. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica pokój nr 30 (Biuro Obsługi Interesanta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamawiający informuje, że dokonał sprostowania omyłki pisarskiej w SIWZ i załącznikach

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (344kB) pdf
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (169kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (168kB) pdf
Zal_3_Wykaz osób.pdf (128kB) pdf
Zal_4_wykaz robót.pdf (129kB) pdf
Zal_5_Wzór oferty.pdf (246kB) pdf
Zal_6_wzór umowy (108kB) pdf
Zal_7_Lista podmiotow grupa kapitalowa (37kB) pdf
Zal_8_Oświadczenie o grupie kapitalowej (44kB) pdf
Część formalno - opisowa (3749kB) zip
Część rysunkowa (8788kB) zip
MATERIAŁY PRZETARGOWE (1326kB) zip
Wykazy i zestawienia materiałów (3594kB) zip
PW - Kobylnica.zip (17579kB) zip

Odpowiedź_22_05_2015_do_SIWZ _1.pdf (45kB) pdf
Odpowiedź_22_05_2015_do_SIWZ _2.pdf (37kB) pdf
Odpowiedź_22_05_2015_do_SIWZ _3.pdf (31kB) pdf
Odpowiedź_22_05_2015_do_SIWZ _4.pdf (35kB) pdf
Kobylnica_Inwentaryzjacja drzew z oznaczeniem przeznaczonych do wycinki.pdf (146kB) pdf
ST - Kobylnica - branża teletechniczna (1).pdf (169kB) pdf
Tabela humusowania A-B_ETAP II_2015.05.21.pdf (49kB) pdf
Tabela robót ziemnych A-B_ETAP II_2015.05.21.pdf (50kB) pdf
Wykazy Kobylnica_ETAP II_2015.05.21.pdf (65kB) pdf
PRZEDMIAR ROBÓT ETAP II 2015.05.21.pdf (162kB) pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_Bip.pdf (49kB) pdf

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (12 maja 2015, 13:15:54)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (10 czerwca 2015, 13:46:16)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 931