Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica

Projekt nr RPKP.03.04.00-04-0002/18 pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica”   jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

Całkowita wartość projektu: 734 806,11 zł

Dofinansowanie: 290 979,07 zł, co stanowi 40,56% całkowitych wydatków kwalifikowalnych

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 28.06.2018r.

Okres realizacji projektu: 14.04.2016 – 31.12.2018

Wykonawca:
APR SEWIM Katarzyna Luzinska
ul. Kujawska 3/46
88-153 Kruszwica

Zakres rzeczowy obejmuje:
Projekt polega na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Szosa Tryszczyńska oraz wzdłuż ulicy Solidarności do pętli autobusowej – gdzie możliwa jest realizacja punktu przesiadkowego (parkingu dla rowerów) między trasą rowerową a komunikacją autobusową.
W ramach zadania powstanie prawie kilometrowy odcinek ścieżki rowerowej, dzięki któremu sieć ścieżek ulegnie rozbudowie.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów :
- narastającej intensywności ruchu samochodowego
- hałas, tłok, korki,
- zły stan infrastruktury drogowej,
- zanieczyszczenia powietrza związanego z dużą emisją spalin,
- niebezpieczeństw ruchu drogowego
- zagrożenia wypadkiem, szczególnie dotyka rowerzystów na zatłoczonych od samochodów drogach,
- niewystarczającego poziomu rozwoju infrastruktury dedykowanej rowerzystom.

WSKAŹNIKI REZULTATU do osiągnięcia:
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34): wartość bazowa 0,00,
  wartość docelowa 6,95 (w latach 2020-2024)
- Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych dróg dla rowerów [osoby]: wartość bazowa 0,00,
  wartość docelowa 44 298 (w latach 2020-2024)

WSKAŹNIKI PRODUKTU do osiągnięcia:
- Długość wspartej infrastruktury rowerowej [km]:
  wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 0,97 (w roku 2019)
- Długość wybudowanych dróg dla rowerów [km]:
  wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 0,97 (w roku 2019)
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]:
  wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 1,00 (w roku 2019)
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]:
  wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 1,00 (w roku 2019)
- Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [szt.]:
  wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 1,00 (w roku 2019)
- Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [szt.]:
  wartość bazowa 0,00, wartość docelowa 5,00 (w roku 2019)

Zdjęcie

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

metryczka


Wytworzył: Justyna pankowska (26 lipca 2018)
Opublikował: Justyna Pankowska (26 lipca 2018, 09:46:37)

Ostatnia zmiana: Justyna Pankowska (5 listopada 2018, 10:34:34)
Zmieniono: Aktualizacja wartości projektu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1030