Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy – etap I


Projekt nr RPKP.07.01.00-04-028/12 pn. Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy – etap I jest realizowany przy współudziale środków unijnych w ramach działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast RPO WK-P.  
Burmistrz Kruszwicy 23.04.2013r. podpisał umowę o dofinansowanie.
 
Wartość inwestycji: 2.210.720,61 zł, w tym 1.729.805,29 zł pochodzi z budżetu unii europejskiej.
Termin realizacji inwestycji: kwiecień 2012 - grudzień 2013r.
 
Cele projektu:
Celem nadrzędnym przedsięwzięcia pod nazwą „Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy – etap I” jest harmonijny rozwój Kruszwicy poprzez odnowę obszarów kryzysowych na terenie miasta, wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów zlokalizowanych na terenach miejskich, rozwój społeczno-gospodarczy obszarów miejskich oraz poprawę warunków życia mieszkańców miast. Cel nadrzędny jest zgodny z celem działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.
Celem szczegółowym realizacji inwestycji polegającej na rewitalizacji obszaru A – historycznej części miasta Kruszwica jest poprawa stanu technicznego dróg i kanalizacji w starej części miasta, usprawnienia w ruchu komunikacyjnym, zwiększenie poziomu infrastruktury turystycznej miasta, poprawa walorów estetycznych starej części miasta, zwiększenie poziomu wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych w kontekście rozwoju turystyki, doinwestowanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, zwiększenie znaczenia starej części miasta w kontekście turystycznym, społecznym i kulturalnym, efektywne wykorzystanie środków własnych Gminy, ochrona przed aktami wandalizmu i dbałość o odnowioną infrastrukturę poprzez przyłączenie monitoringu, zwiększenie zakresu inwestycji w mieście, zwiększenie promocji walorów turystycznych miasta, stworzenie szlaku turystycznego – „Spacer po starej części miasta” i utworzenie ciągów pieszych i rowerowych.
 
Zakres inwestycji:
Inwestycja polegała na przygotowaniu infrastruktury podziemnej oraz nawierzchni ulic przylegających do placu rynku, a w szczególności:
-      rozdzielenie sieci kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w ul. Rynek, Podgórnej i Rybackiej,
-      przebudowę ulic Rybackiej i Podgórnej, znajdujących się w najbliższym otoczeniu kruszwickiego Rynku,
-      budowę ścieżki pieszo – rowerowej, prowadzącej przez betonowy most służący niegdyś jako droga kolejowa, łączącej dwa brzegi jeziora Gopło,
-      utworzenie przyjaznych przestrzeni miejskich na terenie starej części miasta w postaci podświetlonych tablic informacyjnych tworząc trasę turystyczną „Spacer po starej części miasta”,
-      umieszczenie monitoringu wizyjnego w postaci kamer, umiejscowionych na obszarze objętym projektem, celem poprawy bezpieczeństwa tego rejonu.
 

W celu efektywnego administrowania projektem pn. „Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy – etap I” na mocy Zarządzenia Burmistrza powołany został Zespół Projektowy, którego zadaniem jest zapewnienie sprawnej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.
 
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej zamieszczonej poniżej.

Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy - etap I.ppsx (6930kB) zip

Prezentacja multimedialna końcowa (8696kB) zip

W ramach promocji projektu pn. „Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy – etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego powstały spoty promocyjne ukazujące efekty inwestycji oraz walory naszego miasta. Premiera filmu i spotów miała miejsce 24.10.2013r. podczas konferencji prasowej podsumowującej realizację inwestycji oraz XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy.
Filmy: „Kruszwica nocą”, „Kruszwica po Rewitalizacji”, „Pocztówka z Kruszwicy”, dostępne sa na stronie internetowej: www.gminakruszwica.pl.

Zdjęcie


INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013.

metryczka


Wytworzył: Monika Winiarczyk (20 maja 2013)
Opublikował: Monika Winiarczyk (20 maja 2013, 13:33:08)

Ostatnia zmiana: Justyna Pankowska (14 kwietnia 2015, 11:35:51)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2870