Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy - etap II

Projekt nr RPKP-07.01.00-04-050/13 pn. Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy – etap II jest realizowany przy współudziale środków unijnych w ramach działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast RPO WK-P.  
Burmistrz Kruszwicy 11.08.2014r. podpisał umowę o dofinansowanie.
 
Wartość inwestycji: 5 100 600,35 zł, w tym 425.207,54 zł pochodzi z budżetu unii europejskiej.
Termin realizacji inwestycji: listopad 2011 - październik 2014

Projekt pn. Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy – etap II wpisany jest do Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Kruszwica na lata 2010 – 2015 (LPR).
Przedmiotem projektu rewitalizacji jest odnowa oraz ożywienie najbardziej zdegradowanego obszaru znajdującego się w mieście Kruszwica, wskazanego w LPR jako obszar A (historyczna część miasta) poprzez całokształt zintegrowanych działań, w skład których wchodzą: przebudowa infrastruktury technicznej – istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w ul. Stary Rynek na sanitarną i deszczową wraz z przebudową ulic Stary Rynek i Rynek znajdujących się w centrum miasta, a także przebudowa płyty Rynku wraz z przyległym do niego placem przy kościele pw. św. Teresy. Projekt poprzez szereg powiązanych ze sobą działań przyczyni się do odnowy infrastruktury publicznej, wpłynie na poprawę warunków życia lokalnej społeczności oraz podniesie estetykę i atrakcyjność gospodarczą obszaru A. Rewitalizowana część miasta jest teraz bardziej atrakcyjna pod względem turystycznym i gospodarczym.

Projekt podzielony został na 4 fazy:
•Przebudowa Starego Rynku w Kruszwicy.
•Przebudowa placu przy kościele pw. Św. Teresy w Kruszwicy.
•Przebudowa Rynku w Kruszwicy.
•Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rynek w Kruszwicy.

W 2013r. wykonano następujące roboty budowlane polegające na:

•przebudowie placu przy kościele p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy.
Plac wykonano z kostki betonowej postarzanej;
•przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Stary Rynek od studni D-37 do studni Sog.sp. oraz od studni S-48 do studni Sog.sp. wraz z przyłączami;
•przebudowie ul. Stary Rynek  w Kruszwicy , w tym: skrzyżowania ulic Rynek – Poznańska, ul. Stary Rynek, wydzielenie zatoki autobusowej, zmiana nawierzchni istniejącego placu targowego z bitumicznej na nawierzchnie z drogowej kostki betonowej, wykonanie chodników oraz zjazdów z kostki betonowej, przebudowa skrzyżowania ul. Stary Rynek i ul. Poznańskiej w celu skanalizowania ruchu oraz umożliwienia przejezdności komunikacji autobusowej;
•rozbiórce szaletu miejskiego przy ul. Rynek w Kruszwicy oraz fundamentu i konstrukcji Pomnika ku czci ofiar II wojny światowej.

W 2014r. wykonano następujące prace:
•wycinka istniejących krzewów i drzew chorych i zagrażających bezpieczeństwu oraz kolidujących z robotami budowlanymi;
•budowa odgałęzień bocznych kanalizacji deszczowej w ul. Rynek;
•wykonanie przyłącza wodociągowego oraz sanitarnego pod przyszłą fontannę;
•wykonanie instalacji elektrycznej;
•ułożenie nawierzchni chodników, parkingów oraz płyty Rynku;
•wykonanie nawierzchni asfaltowej w ul. Rynek;
•postawienie nowych latarń na płycie rynku i wzdłuż ulicy Rynek;
•nasadzenie roślinności (drzew, krzewów i innych roślin wieloletnich);
•montaż małej architektury (ławki, kosze, słupki, itp.).

 W otoczeniu płyty rynku poza głównym wykonawcą swoje prace prowadziły jeszcze gestorzy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W ramach prac wymieniono:
-sieć wodociągową w ul. Rynek wraz z przyłączami przez  Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy;
-odcinek sieci kanalizacji sanitarnej przez Spółkę Wodno – Ściekową. 

Wykonawcy:
1/ Główny Wykonawca robót budowlanych:  
INENERGIA Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Transportowca 31
88- 100 Inowrocław

2/ Wykonawca odgałęzień bocznych sieci kanalizacyjnej na ul. Rynek:
P.U.H. DRAINPOL s.c.
Roman Szczuraszek, Jan Góra
Sławsk Wielki 88
88-150 Kruszwica

3/ Inspektor nadzoru inwestorskiego i archeologicznego:
OTI Dorota Kaczmarczyk                  
ul. Szczupakowa 3                          
85-435 Bydgoszcz

Zapraszamy do obejrzenia:

1/ prezentacji multimedialnej : prezentacja multimedialna Rewitalizacja starej częśći miasta w Kruszwicy - etap II (7475kB) zip

2/ baneru promocyjnego umieszczonego na płycie Rynku przedstawiającego Kruszwicę w obiektywie zarówno po rewitalizacji jak i w codziennym życiu.

3/ filmu promocyjnego:

https://www.youtube.com/watch?v=NZB8bcu1tCg&feature=youtu.be

 

 


Zdjęcie
INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013.

metryczka


Wytworzył: Justyna Pankowska (12 sierpnia 2014)
Opublikował: Justyna Pankowska (12 sierpnia 2014, 12:05:58)

Ostatnia zmiana: Justyna Pankowska (14 kwietnia 2015, 11:25:20)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1315