Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Niepodległości 16 w Kruszwicy.


 

 
1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży lokal użytkowy o pow. 195,34 m2, stanowiący własność Gminy Kruszwica  położony w budynku przy ul. Niepodległości 16  w Kruszwicy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu wynoszącym 19534/39276 części, oznaczonego ewidencyjnie jako działka nr 168/11 o pow. 0,0544 ha, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00078597/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Lokal spełnia wymagania lokalu samodzielnego.
 
2. Dla działki numer 168/11 położonej w Kruszwicy przy ul. Niepodległości, obręb 2, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r.  oraz zmienionym uchwałą nr XLVI/479/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.08.2018 r. w/w działka zlokalizowana w m. Kruszwica, Obr. 2, przy ul. Niepodległości, położona jest w strefie miejskiej,  w granicach strefy ochrony konserwatorskiej oraz w granicach obszaru śródmiejskiego, mieszkaniowo-usługowego, zabudowanego wskazanego do przekształceń i uzupełnień zabudowy. Są to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji mieszkaniowych oraz działalności gospodarczych rolniczych i nierolniczych.
Działka o nr ew. 168/11 położona w m. Kruszwica, przy ul. Niepodległości nie jest objęta uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzją o warunkach zabudowy powodującą zmianę sposobu zagospodarowania terenu.
 
3. Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od wywieszenia wykazu.  
 
4. Cena lokalu użytkowego  wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu wynosi 255.650,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100)
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
  
 
5. Lokal użytkowy  wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu przeznaczony jest do sprzedaży w drodze bezprzetagowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 3, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 i poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492 i 801).
 
Informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.pl., w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Kruszwicy.
 
Kruszwica, dnia 22.08.2019 r.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (28 sierpnia 2019)
Opublikował: Elżbieta Gralak (28 sierpnia 2019, 07:35:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 548