Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki 45/2 położonej w miejscowości Rzepowo.


BURMISTRZ  KRUSZWICY
Ogłasza

 
Przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę  nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Rzepowo, oznaczonej numerem działki 45/2 o powierzchni 0,7920 ha,   zapisanej w księdze wieczystej  nr BY1I/00070804/1 prowadzonej przez V Wydział Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.
Nieruchomość sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne:
RII-0,7920 ha,  co stanowi 1,4256 ha przeliczeniowego. Przedmiotowa działka przeznaczona jest do   wykorzystywania pod uprawy rolnicze.
Okres dzierżawy ustala się od dnia  01.11.2019r. do dnia  30.09.2022r.
Wywoławcza stawka  czynszu  wynosi 7q pszenicy z 1 ha przeliczeniowego rocznie.
Minimalne postąpienie wynosi 1 q pszenicy.

Wartość 1 q pszenicy ustalona zostanie na podstawie ogłaszanej w Monitorze Polskim średniej krajowej ceny skupu pszenicy za I półrocze bieżącego roku i II półrocze roku poprzedniego, jako średnia arytmetyczna.
Ponadto do obowiązków dzierżawcy będzie należało uiszczanie  podatku rolnego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 300,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy najpóźniej  do dnia 24.10.2019r.  do godz. 9.00
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przetargowej.
Przetarg odbędzie się dnia  25 października 2019 o godz. 9.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, pokój  nr 111.
Wadium zwraca sie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu .
W przypadku  uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy, wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg, nie podlega zwrotowi.
Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg zobowiązany jest do podpisania protokołu z przetargu i zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od daty zamknięcia przetargu.
Osoba bądź podmiot ustalony jako dzierżawca nie może posiadać zadłużenia wobec Gminy Kruszwica.
Jeśli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba , winna ona posiadać pełnomocnictwo notarialne.
Bliższe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy biuro ds. gospodarki nieruchomościami  w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4, bądź pod numerem telefonu 052 351 50 10 wew. 33.
 
 Kruszwica, 07.10.2019r.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwcy (8 października 2019)
Opublikował: Elżbieta Gralak (8 października 2019, 07:09:04)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Gralak (8 października 2019, 07:50:58)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 565