II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Sukowy.


BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Sukowy.
1. Przedmiotem sprzedaży są:
a)  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Sukowy, gmina Kruszwica,  zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00044415/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Inowrocławiu. Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 92/1 o powierzchni 0,1444 ha, sklasyfikowana jako grunty orne RIIIb.
Nieruchomość ta nie jest obciążona.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, które wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Nr 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017 Bank Spółdzielczy w Kruszwicy najpóźniej do dnia 14 stycznia 2020 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Kruszwicy. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
b)  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Sukowy, gmina Kruszwica, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00044415/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Inowrocławiu. Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 92/2 o powierzchni 0,1125 ha, sklasyfikowana jako grunty orne RIIIb.
Nieruchomość ta nie jest obciążona.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  40.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej,  które wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Nr 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017 Bank Spółdzielczy w Kruszwicy najpóźniej do dnia 14 stycznia 2020 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Kruszwicy. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 27 listopada 2019 r. i zakończył wynikiem negatywnym.
2. Dla działek o numerach 92/1 i 92/2 położonych w miejscowości Sukowy, gmina Kruszwica nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r. oraz zmienionym uchwałą nr XLVI/479/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.08.2018 r. działki zlokalizowane w m. Sukowy położone są w strefie wiejskiej oznaczonej symbolem B - rolniczo-leśnej przestrzeni produkcyjnej z osadnictwem skoncentrowanym, z  umiarkowanym rozwojem funkcji produkcyjno-usługowych, w granicach ochrony konserwatorskiej.
Działki o nr ew. 92/1 i 92/2 położone w miejscowości Sukowy, gm. Kruszwica nie są objęte uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Działka o nr ew. 92/1 to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji mieszkaniowej z usługami. Dla działki  92/1 Burmistrz Kruszwicy wydał w dniu 14.11.2018 r. decyzję nr 144/2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowego.
4. Działka o nr ew. 92/2 to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji mieszkaniowej z usługami oraz obszary wskazane pod zabudowę na cele rozwoju funkcji mieszkaniowej i usługowej. Dla działki 92/2 Burmistrz Kruszwicy wydał w dniu 17.12.2018 r. decyzję nr 155/2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowego.
5. Przetarg odbędzie się  w dniu 20 stycznia 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, pokój nr 111
- działka  nr ew. 92/1 o godzinie 9.00,  - działka nr ew. 92/2 o godzinie 9.30
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się kwotę wadium w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
6. Gmina Kruszwica zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości, o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia  umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Kruszwicy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Cena za nieruchomość podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
8. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są, przed zawarciem umowy notarialnej, uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
9. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej: dowodu tożsamości –  w przypadku osób fizycznych; w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej rejestracji – aktualny odpis z właściwego rejestru, właściwe pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
10. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej – aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu.
11. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Nabywca.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, Referat Nieruchomości  i  Gospodarki Przestrzennej, pokój 6, telefon 52 3515010 wew. 33.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy oraz publikuje na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.um.gov.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl a także w internetowym serwisie prasowym  www.monitorurzedowy.pl .
 
Kruszwica, dnia 11.12.2019 r.
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (17 grudnia 2019)
Opublikował: Elżbieta Gralak (17 grudnia 2019, 07:28:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 492