Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.


Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży:
Lokal użytkowy nr 3b, położony w budynku gospodarczym  w miejscowości Chełmce 14,  usytuowany na działce o nr ew. 37/3,  o powierzchni 0,2400 ha, zlokalizowanej  w m. Chełmce, Obr. Chełmiczki, gm. Kruszwica.
Lokal użytkowy nr 3b o powierzchni użytkowej 46,71 m2 spełnia wymagania samodzielnego lokalu użytkowego.
Z  lokalem związany jest udział 4671/30357 części w prawie do gruntu działki 37/3.
Cena nieruchomości wynosi 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10  ustawy  z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2020 r., poz.106 z późn. zm.).
Lokal użytkowy nr 4, położony w budynku gospodarczym  w miejscowości Chełmce 14,  usytuowany na działce o nr ew. 37/3,  o powierzchni 0,2400 ha, zlokalizowanej  w m. Chełmce, Obr. Chełmiczki, gm. Kruszwica.
Lokal użytkowy nr 4 o powierzchni użytkowej 19,65 m2 spełnia wymagania samodzielnego lokalu użytkowego.
Z  lokalem związany jest udział 1965/30357 części w prawie do gruntu działki 37/3.
Cena nieruchomości wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10  ustawy  z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2020 r., poz.106 z późn. zm.).
Dla działki numer 37/3, położonej w miejscowości Chełmce  nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r. oraz zmienionym uchwałą nr XLVI/479/2018  Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.08.2018 r. w/w działka zlokalizowana w m. Chełmce, gm. Kruszwica położona jest w strefie wiejskiej oznaczonej symbolem B – rolniczo-leśnej przestrzeni produkcyjnej z osadnictwem skoncentrowanym, z umiarkowanym rozwojem funkcji produkcyjno-usługowych. Są to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji mieszkaniowej z usługami.  W pobliżu działki znajduje się stanowisko archeologiczne. 
Działka o nr ew. 37/3, położona w m. Chełmce, gm. Kruszwica nie jest objęta jest uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego, powodujących zmianę sposobu zagospodarowania terenu.
Burmistrz Kruszwicy wydał w dniu 12.02.2020 r.  r. decyzję nr 11/2020 o warunkach zabudowy (znak: NGP-BGP.6730.34.2019.2020) dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego (lecznicy zwierząt) na cele mieszkalne.
Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od wywieszenia wykazu.                      
Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Kruszwicy oraz u sołtysa wsi Chełmce.
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (1 lipca 2020)
Opublikował: Elżbieta Gralak (1 lipca 2020, 07:28:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 284