Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.„Instalacja do przetwórstwa owoców, warzyw o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 ton na rok, zlokalizowanego w m. Kruszwica, woj. kujawsko- pomorskie”.


      Kruszwica, dnia 18.07.2018r.
ŚR.Ś.6220.30.2017.2018
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz.1405 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 lipca  2018 roku na wniosek VIN-KON S.A. ul. Dąbrowskiego 35, 62-500 Konin została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwórstwa owoców,  warzyw o zdolności produkcyjnej nie  mniejszej niż   50 ton  na rok, zlokalizowanego w m. Kruszwica,  woj. kujawsko-  pomorskie”.  Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz zawiadomienia.
Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy,          ul. Nadgoplańska 3,  pok. nr 2 ( codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach
 7.15 – 15.15).
       Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Miejskim w Kruszwicy oraz  poprzez zamieszczenie na stronie internetowej http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/ (zakładka Decyzje Środowiskowe).
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (18 lipca 2018)
Opublikował: Joanna Kotwica-Zielińska (18 lipca 2018, 17:26:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 614