Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa kompleksu paneli fotowoltaicznych na dz. 50/8, 50/11,51/3 w m. Racice


Kruszwica, dnia 19.11.2018 r.
 
ŚR.Ś.6220.3.14 .2018       
 
DECYZJA
 
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096) oraz w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku  firmy: Młyn Grażyna Sp.J.  Adam Dzwoniarkiewicz i wspólnicy, Racice 31, 88-150 Kruszwica, reprezentowanej przez Pana Adama Dzwoniarkiewicza
 
orzekam
 
umorzyć w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kompleksu paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej o mocy 150 kW na działkach nr 50/8, 50/11, 51/3 w miejscowości Racice.
 
UZASADNIENIE
 
Pismem z dnia 25.04.2018r. Inwestor Młyn Grażyna Sp.J.  Adam Dzwoniarkiewicz
i wspólnicy, Racice 31, 88-150 Kruszwica, reprezentowany przez Pana Adama Dzwoniarkiewicza, wystąpił do Burmistrza Kruszwicy z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kompleksu paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej o mocy 150 kW na działkach nr 50/8, 50/11, 51/3 w miejscowości Racice.
Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081), stwierdzono,
że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Kruszwicy.
W toku postępowania przeprowadzono analizę, w wyniku której ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na: Budowie kompleksu paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej o mocy 150 kW na działkach nr 50/8, 50/11, 51/3 w miejscowości Racice.
Omawiana inwestycja polegać będzie na budowie kompleksu paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej o mocy 150 kW. Planuje się montaż 555 sztuk modułów polikrystalicznych Bruk Bet Solar BEP270, falownika trójfazowego ABB TRIO-50.0-TL-OUTD. Cała inwestycja zajmie powierzchnię 2000 m2. Prąd wytwarzany przez panele będzie wykorzystywany na potrzeby Młyna Grażyna w Racicach 31. Panele będą posadowione na konstrukcji wolnostojącej zabijanej kafarem bezpośrednio do ziemi bez używania betonu. Każdy moduł posiada wymiary 1640 mm x 992 mm x 40 mm. Waga modułu 18,3 kg. Całość wytworzonego prądu będzie kierowana kablami podziemnymi do falownika trójfazowego ABB TRIO-50.0-TL-OUTD, który będzie umieszczony w budynkach Młyna Grażyna.
O wszczęciu postępowania dnia 30 kwietnia 2018r. powiadomiono społeczeństwo.
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania zostały podane do publicznej wiadomości na okres 30.04.2018 r.- 22.05.2018r.  poprzez:
- zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Kruszwica,
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kruszwicy,
- zawiadomienie stron postępowania. 
W terminie przewidzianym na wnoszenie uwag i wniosków nie wpłynął żaden wniosek.
Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 30.04.2018r. znak ŚR.Ś.6220.1.30.2018 wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu oraz pismem z dnia 30.04.2018r. znak ŚR.Ś.6220.1.29.2018 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu dnia 15.05.2018r. (data wpływu: 18.05.2018r.) wydał opinię znak N.NZ-07-8-18 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem  z dnia 13.11.2018r. znak WOO.4220.232.2018.AJ.3 poinformował, że w świetle obowiązujących przepisów planowane przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednakże Inwestor w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia,   nie wziął pod uwagę powierzchni przekształconej na skutek np. ułożenia okablowania, w związku z czym jeżeli powierzchnia zabudowy osiągnie próg 0,5 ha , inwestycja będzie kwalifikowała się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Analizując załączone do wniosku materiały, stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest zawarte w obowiązującym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71.)
W związku z powyższym organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdził, że ww. inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszej inwestycji jest bezprzedmiotowe i jako takie, zgodnie z art. 105 § 1 KPA, wymaga umorzenia w całości.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji .
 
POUCZENIE
 
Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (19 listopada 2018)
Opublikował: Joanna Kotwica-Zielińska (20 listopada 2018, 08:18:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 556