Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko budowa studni głębinowej dz. 13 Wola Wapowska


                                                       Kruszwica, dnia 03.07.2018r.
 
 
ŚR.Ś.6220.2.11  .2018
 
 
POSTANOWIENIE
 
 
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), po  zapoznaniu się z treścią  wniosku Pana Marka Jasieckiego  zam. Wola Wapowska 34,  88-153 Kruszwica
 
 
postanawiam
 
odstąpić  od  obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania  na  środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na :  Budowie  i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej (w celu nawadniania upraw), na działce  nr 13, obręb 0046 Wola Wapowska, gm. Kruszwica.
 
UZASADNIENIE
 
 
Osoba fizyczna   wystąpiła  z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na :
 Budowie  i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej (w celu nawadniania upraw), na działce  nr 13, obręb 0046 Wola Wapowska, gm. Kruszwica.
 
Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4) ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Kruszwicy.
W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, Burmistrz Kruszwicy  zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy. Żadna ze stron postępowania nie wniosła wniosków ani uwag do sprawy.
Teren wnioskowanego zamierzenia nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.   
 Po  zapoznaniu się ze złożonym  wnioskiem  wraz z kartą  informacyjną  przedsięwzięcia ustalono,że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie studni głębinowej na dz. nr 13 obręb 0046 ,  w miejscowości Wola Wapowska gm. Kruszwica.
Po przeprowadzeniu powyższej analizy organ stwierdził za zasadne zakwalifikowanie przedmiotowego przedsięwzięcia do przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt.70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1257), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem dla wnioskowanego przedsięwzięcia zachodzi obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W związku z powyższym, w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2017r., poz. 1405 ze zm.), organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia.
 
  Opinią znak WOO.4220.138.2018.AJ.3  z dnia 27 czerwca  2018r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
 Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu opinią
z 06.04.2018r., znak: BD.ZZŚ.1.436.27.2018.AW  nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia  oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalił warunki realizacja przedsięwzięcia. 
 
Organ  w ramach przeprowadzonej zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie  Zarząd Zlewni
w Inowrocławiu, stwierdził co następuje:  dla zadania pn. Budowa  i włączenie do eksploatacji studni głębinowej (w celu nawadniania upraw), na działce  nr 13, obręb 0046 Wola Wapowska, gm. Kruszwica , nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję uciążliwości związane z jej eksploatacją oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszarów Natura 2000.
Z analizy powyższych uwarunkowań wynika co następuje: zaproponowane w przedłożonej w KIP rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne zapewnią ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem zamierzenia, zarówno na etapie jego realizacji jak i eksploatacji.
 
Organ właściwy w sprawie postanowił przychylić się więc do stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  Zarząd  Zlewni w Inowrocławiu stwierdza, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.
 
POUCZENIE
Na wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie.
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (3 lipca 2018)
Opublikował: Joanna Kotwica-Zielińska (3 lipca 2018, 14:44:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 619