Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Budowa studni głębinowej dz nr. 281 Sławsk Wielki


 
ŚR.Ś.6220.1. 40 .2018
 
                                                       
   
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 

     Zgodnie  z  art. 61 § 4  z  dnia  14  czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. ) oraz  art.73 ust. 1 ustawy  z  dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2017r., poz.1405 z późn.  zm.) 
                                                          Burmistrz  Kruszwicy
                                                                 zawiadamia
 
o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego z wniosku osoby fizycznej ,  w  sprawie  wydania  decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia:
„Budowa studni głębinowej na terenie działki nr 281 w miejscowości Sławsk Wielki  (obręb Sławsk wielki  0041)  gm. Kruszwica, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie”.
 W  związku  z  powyższym  informuję, że zgodnie z art. 10 §1 – Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów  oraz zgłaszania wniosków i żądań.
      Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja są do wglądu
w   Urzędzie   Miejskim   w  Kruszwicy  ul. Nadgoplańska  3, pokój nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 -15.15 .
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (20 lipca 2018)
Opublikował: Joanna Kotwica-Zielińska (23 lipca 2018, 12:50:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 579