Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na działce nr 184 w Kruszwicy przy ul. Poznańskiej 22


 
                                                                                       Kruszwica, dnia  01.08.2018r.
 
 
ŚR.Ś.6220.2.12.2018
 
 
 
P O S T A N O W I E N I E
 
 
 
           Na podstawie art.123 zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)  Burmistrz Kruszwicy
 
p o s t a n a w i a
 
podjąć zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. uruchomienie zakładu przetwarzania i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na działce 184 w Kruszwicy przy
ul. Poznańskiej 22
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
     W dniu 09.06.2016r. Burmistrz Kruszwicy wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia i zawiadomił o tym pisemnie strony postępowania. Dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
  Zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.) obowiązek przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji. Stosownie zaś do art. 64 ust.1 przedmiotowej  ustawy postanowienie, o którym   mowa wyżej, wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska i powiatowego inspektora sanitarnego.
Mając powyższe na względzie Burmistrz Kruszwicy pismem z dnia 9 czerwca 2016r. wystąpił  do Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska w Bydgoszczy  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu z prośbą o wydanie opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
           Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2016r. znak: WOO.4240.517.2016.JO  Regionalny Dyrektor  Ochrony  Środowiska  po przeanalizowaniu wniosku  wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia  istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu pismem znak: N.NZ.-07-24/16
stwierdził, że  nie nakłada na organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia obowiązku zasięgnięcia opinii organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
         Burmistrz Kruszwicy uznał, że w związku z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla powyższego przedsięwzięcia istnieje  konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
        Jak  wskazano powyżej, w wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu  na środowisko.  W związku  z  powyższym zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Burmistrz Kruszwicy postanowieniem znak: ŚR.Ś.6220.2.7.2018  z dnia 23.04.2018r. zawiesił postępowanie do czasu przedłożenia przez firmę TRANS-MET KRUSZWICA Paweł Stefański, Łagiewniki 32,  88-150 Kruszwica,  raportu o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko.
      W dniu 23 lipca 2018r. Wnioskodawca  przedłożył  raport o oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko na zadanie pn. „Uruchomienie zakładu  przetwarzania i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na działce nr 184 w Kruszwicy przy ul. Poznańskiej 22”.
 
Mając  powyższe na uwadze postanawiam jak sentencji.
Na  niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
 
Niniejsze postanowienie zamieszcza się :
1. tablica  ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Kruszwicy;
2. Strona internetowa Urzędu  Miejskiego w  Kruszwicy, BIP;
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (1 sierpnia 2018)
Opublikował: Joanna Kotwica-Zielińska (14 sierpnia 2018, 11:03:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 564