Wszczęcie postępowania „Budowa studni głębinowej na terenie działki nr 251/1 w miejscowości Sławsk Wielki "


                                                   Kruszwica, dnia 28.08.2018r.
ŚR.Ś.6220.1.44 .2018
 
                                                       
   
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
     Zgodnie  z  art. 61 § 4  z  dnia  14  czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. ) oraz  art.73 ust. 1 ustawy  z  dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2017r., poz.1405 z późn.  zm.)  

Burmistrz  Kruszwicy
zawiadamia
 
o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego z wniosku osoby fizycznej,  w  sprawie  wydania  decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia:
„Budowa studni głębinowej na terenie działki nr 251/1 w miejscowości Sławsk Wielki  (obręb Sławsk wielki  0041)  gm. Kruszwica, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie”.
 W  związku  z  powyższym  informuję, że zgodnie z art. 10 §1 – Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów  oraz zgłaszania wniosków i żądań.
      Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja są do wglądu
w   Urzędzie   Miejskim   w  Kruszwicy  ul. Nadgoplańska  3, pokój nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 -15.15 .
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (28 sierpnia 2018)
Opublikował: Joanna Kotwica-Zielińska (29 sierpnia 2018, 09:22:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 556