Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica"


 
 
 
 
                                                                                          Kruszwica, dnia 31.08.2018r.
 
 
 
ŚR.Ś.6220.1. 42  .2018
 
Zawiadomienie
 
     Zgodnie  z  art. 61 § 4  z  dnia  14  czerwca 1960. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst  jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz  art.74 ust. 6 pkt 2 ustawy  z  dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2017r., poz.1405 ze zm.) 
 
                                                          Burmistrz  Kruszwicy
                                                                 zawiadamia
 
o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego  w  sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia:
„Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2568C  Sikorowo-Kruszwica
w miejscowości Kruszwica.”
W  związku  z  powyższym  informuję, że zgodnie z art. 10§ 1 –Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy , a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłaszania wniosków i żądań.
Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 3, pokój 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od
7. 15 – 15.15
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (31 sierpnia 2018)
Opublikował: Joanna Kotwica-Zielińska (31 sierpnia 2018, 15:50:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 611