Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dz. 59 Rusinowo


Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego w postaci uzbrojenia otworu wiertniczego studziennego w obudowę i pompę głębinową nr 2 na działce nr 59 położonej w miejscowości Rusinowo, gmina Kruszwica”                                                                      
                                                                                         Kruszwica 18.09.2018r.

ŚR.Ś.6220.1.36.2018
Zawiadomienie
o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Burmistrz Kruszwicy  działając na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.), w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)
zawiadamia
że w dniu 18 września    2018 roku na wniosek osoby fizycznej  zostało wydane postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „ Wykonanie urządzenia wodnego w postaci uzbrojenia otworu wiertniczego studziennego w obudowę i pompę głębinową nr 2 na działce nr 59 położonej w miejscowości Rusinowo, gmina Kruszwica”
 W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy (m. in. z przedmiotowym postanowieniem, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 3  pok. Nr 2, od poniedziałku do piątku
 w godzinach 7.15 – 15.15.
Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy , na tablicy ogłoszeń w sołectwie Rusinowo oraz poprzez zamieszczenie jego na stronie internetowej   http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/informacje o środowisku (zakładka Zawiadomienia).
                                                                                      
       
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (18 września 2018)
Opublikował: Joanna Kotwica-Zielińska (18 września 2018, 14:40:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 700