Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia ooś budowa studni głębinowej działka 251/1 Sławsk Wielki


Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa studni głębinowej na terenie działki nr 251/1 w miejscowości Sławsk Wielki  (obręb Sławsk Wielki  0041)  gm. Kruszwica, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie”.
                                                                                         Kruszwica 27.09.2018r.

ŚR.Ś.6220.1.44.2018
Zawiadomienie
o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Burmistrz Kruszwicy  działając na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.), w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)
zawiadamia że w dniu 27 września    2018 roku na wniosek osoby fizycznej  zostało wydane postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa studni głębinowej na terenie działki nr 251/1
 w miejscowości Sławsk Wielki  (obręb Sławsk Wielki  0041)  gm. Kruszwica, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie”.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy (m. in. z przedmiotowym postanowieniem, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 3  pok. Nr 2, od poniedziałku do piątku
 w godzinach 7.15 – 15.15.
Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy , na tablicy ogłoszeń w sołectwie Sławsk Wielki o oraz poprzez zamieszczenie jego na stronie internetowej  http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/informacje o środowisku (zakładka Zawiadomienia).

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (27 września 2018)
Opublikował: Joanna Kotwica-Zielińska (27 września 2018, 12:22:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 670