Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia ooś Wykonanie urządzenia wodnego działka 3/2 Słabęcin.


Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia pn. .”  Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, tj. studni głębinowej nr 1 do głębokości 49,0 m o wydajności do Q= 30,0 m3/h, zlokalizowanej w miejscowości Słabęcin , gm. Kruszwica, na terenie działki o nr ewid. 3/2- obręb Słabęcin, gm. Kruszwica powiat inowrocławski                                                                                       
                                                                                    Kruszwica 28.09.2018r.

ŚR.Ś.6220.1.34.2018
Zawiadomienie
o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Burmistrz Kruszwicy  działając na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.), w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)
zawiadamia że w dniu 18 września    2018 roku na wniosek osoby fizycznej  zostało wydane postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „  Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, tj. studni głębinowej nr 1 do głębokości 49,0 m o wydajności do Q= 30,0 m3/h, zlokalizowanej w miejscowości Słabęcin , gm. Kruszwica, na terenie działki o nr ewid. 3/2- obręb Słabęcin, gm. Kruszwica powiat inowrocławski”.
 W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy (m. in. z przedmiotowym postanowieniem, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 3  pok. Nr 2, od poniedziałku do piątku
 w godzinach 7.15 – 15.15.
Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy , na tablicy ogłoszeń w miejscowości Słabęcin oraz poprzez zamieszczenie jego na stronie internetowej   http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/informacje o środowisku (zakładka Zawiadomienia).

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (28 września 2018)
Opublikował: Joanna Kotwica-Zielińska (1 października 2018, 07:49:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 540