Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Budowa studni dz. 209 Bachorce


Kruszwica, dnia 25.10.2018r.
 
 
ŚR.Ś.6220.1.46.2018
 
                                                       
   
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 

Zgodnie  z  art. 61 § 4  z  dnia  14  czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz  art. 73 ust. 1 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2017 r., poz.1405 z późn. zm.)
Burmistrz  Kruszwicy
zawiadamia
 

o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego z wniosku osoby prywatnej , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
„Budowa i włączenie do eksploatacji studni głębinowej (w celu nawadniania upraw), po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, realizowanego na działce o nr ewidencyjnym 209, położonej w miejscowości Bachorce, obręb 0002, gm. Kruszwica, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie”.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 §1 – Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłaszania wniosków i żądań.
Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja są do wglądu
w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 3, pokój nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 -15.15 .
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.wnioskodawca,
2.strony postępowania wg rozdzielnika
3. a/a

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (25 października 2018)
Opublikował: Joanna Kotwica-Zielińska (25 października 2018, 15:04:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 544