Wszczęcie postępowania Budowa budynku produkcyjnego z działami produkcji cukru pudru, bułki tartej i panierów w miejscowości Racice na działce nr 3.”


Kruszwica, dnia 07.11.2018r.
 
 
 
ŚR.Ś.6220.1.45.2018
 
Zawiadomienie
 
Zgodnie  z  art. 61 § 4  z  dnia  14  czerwca 1960. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst  jednolity Dz. U. z 2018, poz. 2096) oraz  art. 74 ust. 6 pkt 2 ustawy  z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018r., poz.2081.)
 
Burmistrz  Kruszwicy
zawiadamia
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
„Budowa budynku produkcyjnego z działami produkcji cukru pudru, bułki tartej i panierów
w miejscowości Racice na działce nr 3.”
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 §1 – Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłaszania wniosków i żądań.
Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja są do wglądu
w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 3, pokój nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 -15.15 .

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (7 listopada 2018)
Opublikował: Joanna Kotwica-Zielińska (7 listopada 2018, 16:30:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 619