Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Budowa studni głębinowej w miejscowości Bachorce, dz. nr 234/1

Kruszwica, dnia 27.11.2018r.
 
 
ŚR.Ś.6220.1.47.2018
 
                                                       
   
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

 
Zgodnie  z  art. 61 § 4  z  dnia  14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz  art. 73 ust. 1 ustawy z  dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)
Burmistrz  Kruszwicy
zawiadamia

 
o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego z wniosku osoby fizycznej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
„Budowa i włączenie do eksploatacji studni głębinowej (w celu nawadniania upraw), po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, realizowanego na działce o nr ewidencyjnym 234/1, położonej w miejscowości Bachorce, obręb 0002, gm. Kruszwica, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie”. W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 §1 – Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłaszania wniosków i żądań.
Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja są do wglądu
w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 3, pokój nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 715 -1515 .

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (27 listopada 2018)
Opublikował: Joanna Kotwica-Zielińska (27 listopada 2018, 13:11:08)

Ostatnia zmiana: Joanna Kotwica-Zielińska (27 listopada 2018, 13:15:02)
Zmieniono: korekta treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 590