Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko "Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo -Kruszwica w miejscowości Kruszwica


Z A W I A D O M I E N I E o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica  w miejscowości Kruszwica”.
 
                                                                                                  Kruszwica 12.12.2018r.

ŚR.Ś.6220.2.18.2018
Zawiadomienie
o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Burmistrz Kruszwicy  działając na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2018r. poz. 2081), w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)
zawiadamia
że w dniu 12 grudnia    2018 roku na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 384 c reprezentowanego przez Marka Rzytlewskiego  zostało wydane postanowienie stwierdzające brak  konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica  w miejscowości Kruszwica”.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy (m. in. z przedmiotowym postanowieniem, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 3  pok. Nr 2, od poniedziałku do piątku
 w godzinach 7.15 – 15.15.
Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy oraz poprzez zamieszczenie jego na stronie internetowej   http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/informacje o środowisku (zakładka Zawiadomienia).
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (12 grudnia 2018)
Opublikował: Joanna Kotwica-Zielińska (14 grudnia 2018, 14:18:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 599