Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Budowa głębinowej na działce o nr 234/1, położonej w miejscowości Bachorce, gm. Kruszwica


Kruszwica, dnia 11.01.2019r.
ŚR.Ś.6220.1.47.2018.2019
Zawiadomienie
o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
Burmistrz Kruszwicy działając na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081), w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)
 
zawiadamia
 
że w dniu 11 stycznia 2019 roku na wniosek osoby fizycznej zostało wydane postanowienie stwierdzające brak konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa i włączenie do eksploatacji studni głębinowej (w celu nawadniania upraw), po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, realizowanego na działce
o nr ewidencyjnym 234/1, położonej w miejscowości Bachorce, obręb 0002, gm. Kruszwica, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie”.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.),
w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy
(m. in. z przedmiotowym postanowieniem, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4 pok. nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15.
Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy oraz poprzez zamieszczenie jego na stronie internetowej   http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/informacje o środowisku (zakładka Zawiadomienia).
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (11 stycznia 2019)
Opublikował: Joanna Kotwica-Zielińska (11 stycznia 2019, 14:42:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 541