Zawiadomienie o wszczęciu postępowania „Budowa studni głębinowej na dz. nr 58/2 w miejscowości Skotniki, obręb Skotniki 0039, gmina Kruszwica, pow. inowrocławski”.


Kruszwica, dnia 17.01.2019r.
ŚR.Ś.6220.1.2019
 
 
                                                                      
   
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

 
Zgodnie  z  art. 61 § 4  z  dnia  14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz  art. 73 ust. 1 ustawy z  dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)
 
Burmistrz  Kruszwicy
zawiadamia

 
o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego na wniosek osoby fizycznej, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
„Budowa studni głębinowej na dz. nr 58/2 w miejscowości Skotniki, obręb Skotniki 0039, gmina Kruszwica, pow. inowrocławski”.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 §1 – Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłaszania wniosków i żądań.
Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja są do wglądu
w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 -15.15.
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (18 stycznia 2019)
Opublikował: Joanna Kotwica-Zielińska (18 stycznia 2019, 07:40:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 524