Uprawnienia

Uprawnienia Burmistrza

BurmistrzKruszwicy:                                                                                                            1/ powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę,
2/ jest kierownikiem Urzędu Miejskiego w Kruszwicy i wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników     Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
3/ w przypadkach niecierpiących zwłoki wydaje przepisy porządkowe,
4/ składa jednoosobowo oświadczenia woli w imieniu Gminy w  zakresie zarządu mieniem,
5/ posiada wyłączne prawo:
a/ zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w  uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miejską,
b/ emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miejską,
c/ dokonywania wydatków budżetowych,
d/ zgłaszania propozycji zmian w budżecie Gminy,
e/ dysponowania rezerwami budżetu Gminy,
f/  blokowania środków budżetowych w przypadkach określonych  ustawą,
6/ opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy,
7/ wydaje zezwolenia na uprawę maku lub konopii włóknistych,
8/ jest zarządcą dróg gminnych, 
9/ powołuje gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych,
10/ wydaje i cofa zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
11/ w przypadku bezpośrednich zagrożeń fitosanitarnych może wydać właściwemu organowi Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa polecenie podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia,
12/ w przypadku bezpośredniego zagrożenia wspólnoty samorządowej, w szczególności życia lub zdrowia może wydać komendantowi powiatowemu Państwowej Staży                     Pożarnej polecenie podjęcia działań w zakresie jego właściwości zmierzających do usunięcia tego zagrożenia,
13/ w przypadku bezposredniego zagrożenia środowiska może wydać właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska polecenie podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia,
14/ może żądać od właściwego komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku  publicznego, 
15/ w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych może wydać powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego polecenie podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia,
16/ koordynuje funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze  Gminy w zakresie ustalonym przez wojewodę,
17/ organizuje doręczanie i doręcza karty powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji  i w czasie wojny                                                                                                                                                                               18/  18/prowadzi rejestrację przepoborowych, 
19/ orzeka o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
20/ w czasie stanu klęski żywiołowej wprowadzonej tylko na obszarze Gminy kieruje działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia jej skutkom  lub ich usunięcia,
21/ na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień lub właściwego organu obrony cywilnej nakłada obowiązek wykonywania świadczeń osobistych lub rzeczowych w czasie pokoju lub w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
22/ udziela lub cofa licencję w zakresie transportu drogowego w przewozach taksówkowych na obszarze Gminy,
23/ prowadzi koordynację rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym na obszarze Gminy, 
24/ wydaje zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na obszarze Gminy,
25/ wydaje zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,
26/ wydaje zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,
27/ wydaje dowody osobiste,
28/ prowadzi ewidencję ludności,
29/ informuje mieszkańców o jakosci wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
30/ wydaje zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzenia ścieków,
31/ przyznaje dodatki mieszkaniowe,
32/ nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
33/ prowadzi ewidencję obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz pól biwakowych położonych na terenie Gminy,
34/ powołuje obwodowe komisje wyborcze,
35/ gospodaruje gminnym zasobem nieruchomości,
36/ ustala opłatę adiacencką, 
37/ przeprowadza rozgraniczenie nieruchomości,
38/ zatwierdza projekt podziału nieruchomości,
39/ dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
40/ prowadzi gminną ewidencję zabytków nieruchomych z terenu Gminy objetych wojewódzką ewidencją zabytków,
41/ jest organem właściwym w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
42/ wydaje decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
43/ opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe,
44/ pełni funkcje zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach samorządu terytorialnego,
45/ w przypadku znęcania się nad zwierzęciem może czasowo odebrać zwierze właścicielowi lub opiekunowi,
46/ jest kierownikiem urzędu stanu cywilnego,
47/ zwraca podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
48/ udziela pozwolenia na prowadzenie zbiórki publicznej na obszarze Gminy,
49/ udziela zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
a/ odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b/ opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
c/ ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
d/ prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
50/ przyznaje świadczenia rodzinne,

51/ wydaje zezwolenie na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego,

52/ wydaje decyzje ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  

metryczka


Wytworzył: Andrzej Rymarkiewicz (20 czerwca 2003)
Opublikował: Andrzej Rymarkiewicz (20 czerwca 2003, 14:27:06)

Ostatnia zmiana: Andrzej Rymarkiewicz (11 stycznia 2008, 13:42:12)
Zmieniono: zmiana treści pkt 40, dodano pkt 51, 52.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8950