Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Art.18. 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie 
              działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1) uchwalenie statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz
    przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,    
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu
    oraz sekretarza gminy – na wniosek wójta,
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz
    podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium z
    tego tytułu,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania
    im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków
    budżetowych  na realizację zadań przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w
    odrębnych ustawach,
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres
    zwykłego zarządu dotyczących:
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich
    wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata o ile ustawy szczególnie nie
    stanowią inaczej: do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności
    wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez
    wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych
    przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej
    granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania
   z nich ,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych
    jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku
   budżetowym,
10) określania wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11) podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz
      wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,
12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi
      i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń
      społeczności lokalnych i regionalnych,
13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz
      wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów studentów,
15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy
 

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Gminy (3 marca 2004)
Opublikował: Karolina Jagielska (3 marca 2004, 11:00:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 32921